Coöperatie ZEGG

Oorsprong en oprichting

ZEGG ua is ontstaan vanuit de samenwerking tussen een aantal psychologen praktijken binnen Zeeland. Het doel van de samenwerking is om een beter aanbod van psychologische zorg te bieden aan de mensen die deze zorg nodig hebben.

Door met elkaar samen te werken is er sprake van korte lijnen, eenvoudige verwijsstructuren en kennis van elkaars expertise en kunde. We staan voor klantvriendelijkheid een laagdrempelige aanpak en een goede samenwerking met andere zorgaanbieders binnen Zeeland.

Voor verwijzers als huisartsen is ZEGG een betrouwbare partner die staat voor passende zorg.

De samenwerking is in 2007 geformaliseerd in de oprichting van Coöperatie ZEGG ua. Coöperatie ZEGG (Zeeuwse Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg) bestaat uit een drietal eerstelijns psychologenpraktijken gevestigd in het gebied boven de Westerschelde.

ZEGG biedt geestelijke gezondheidszorg voor de regio’s Walcheren, Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Tholen.

↑ naar boven

Missie en Visie

Missie

ZEGG staat voor op maat toegesneden psychologische zorg voor alle leeftijden in Zeeland. De zorg is kleinschalig van opzet, dicht bij huis en geworteld in de Zeeuwse samenleving.  ZEGG biedt hulp gericht op groei en zelfstandigheid. De gekwalificeerde hulpverleners voorzien in een breed zorgaanbod waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt.

ZEGG staat voor kernwaarden als stabiliteit, betrouwbaarheid, nabijheid, herkenbaarheid. ZEGG is bereid van gebaande wegen af te wijken als het probleem van de cliënt hier om vraagt. Initiatiefrijk en vernieuwend maatwerk horen bij ZEGG

↑ naar boven

Visie

De komende vijf jaar zal ZEGG zich inzetten haar plaats in de Basis GGZ verder te waarborgen. De volgende pijlers geven richting;

ZEGG is een stabiele, herkenbare en betrouwbare partner voor cliënten en hulpverleningsinstanties.

ZEGG staat midden in de samenleving binnen een netwerk van zorgverleners.

ZEGG neemt initiatieven om met partijen gezamenlijke, voor cliënten passende, zorg in Zeeland en omringende gebieden vorm te geven.

↑ naar boven

Hulpverleners en cliënten

De psychologen binnen ZEGG zijn BIG geregistreerd GZ-psychologen. Op dit moment zijn er binnen ZEGG 10 GZ-psychologen werkzaam met allen aanvullende registraties, zoals eerstelijnspsycholoog en/of kinder- en jeugdpsycholoog. De psychologen volgen de vereiste bij- en nascholing en zijn verbonden aan een beroepsorganisatie. Er is een breed aanbod aan kennis over diverse soorten problematiek en behandelingen.

ZEGG biedt hulp aan zowel volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. De problematiek waarvoor behandeling geboden wordt is breed en er wordt gebruik gemaakt van evidence based behandelmethoden en protocollen. ZEGG biedt hulp die voldoet en werkt volgens het stepped care principe: niet meer dan nodig niet minder dan goed is.

De cliënt staat centraal bij ZEGG. De cliënt wordt gezien als speler waarmee samengewerkt wordt om zo tot optimale zorg te komen. Het hulpverleningsproces is gericht op emancipatie, groei en zelfstandigheid van de cliënt en zijn systeem. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere hulpverleners binnen het cliëntsysteem, school en werk.

ZEGG gaat er van uit dat hulp aanvullend moet zijn en dat de regie bij de cliënt blijft. Samenwerken en de cliënt mede verantwoordelijk maken voor zijn behandelingsproces zijn belangrijke pijlers. Hulp moet doeltreffend en passend zijn en vereist maatwerk.

↑ naar boven

Praktijk Ondersteuner voor de Huisarts (POH GGZ)

Specifiek voor ZEGG is dat wij faciliteren voor de POH GGZ. Gekwalificeerde Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen, Maatschappelijk Werkers met voortgezette opleiding of basispsychologen kunnen in overleg met de huisarts worden ingezet als POH GGZ. De POH GGZ kan zowel als zelfstandige werkzaam zijn binnen de huisartsenpraktijk als in dienst zijn van een huisartsenpraktijk of -groep.

ZEGG staat borg voor de kwaliteit van de POH GGZ. ZEGG organiseert intervisie en supervisie voor de POH GGZ. Het grote voordeel van de POH GGZ vanuit ZEGG is dat er geen standaard pakket geleverd wordt maar dat ook de dienstverlening van de POH-GGZ wordt afgestemd op de wensen van de huisarts wat betreft werkzaamheden, werktijden en werkplek.

Door een goede samenwerking en functioneel overleg weet de POH-GGZ de juiste hulpverleners (generalistische psychologische zorg of gespecialiseerde psychologische zorg) te benaderen voor consultatie en verwijzing van mensen als er sprake is van psychische problematiek.

ZEGG heeft goede contacten met de bekende aanbieders van specialistische GGZ in Zeeland.

↑ naar boven

Screening, diagnostiek en behandeling

Binnen de Praktijken van ZEGG kunnen alle voorkomende psychische problemen worden onderzocht en behandeld.

Als generalisten zijn de psychologen van ZEGG instaat een snelle inschatting te maken van de problematiek.

Er zijn tevens allerlei mogelijkheden voor uitgebreider intelligentie-, neuropsychologisch, persoonlijkheids- en psychodiagnostisch onderzoek bij ouderen, volwassenen en kinderen en jongeren

Specifiek noemen wij de volgende problematiek en bijbehorende behandelingen:

  • Angst en depressie: gewerkt wordt met Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance And Commitment Therapy, (ACT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), non-verbale therapie en oplossingsgerichte therapie.
  • Burn-out problematiek: naast bovengenoemde behandelmethode kan hier een samenwerking zijn met een psychosomatisch werkend fysiotherapeut en ook met arbeidsdeskundigen.
  • Trauma-,   hechting- en adoptieproblematiek: er wordt veelal gewerkt met EMDR en Symbooldrama
  • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK): gewerkt wordt met o.a. CGT en het Bewustwordingsmodel: In één sessie ontstaat er een persoonlijk plattegrond waar voor een groot deel onverklaarde klachten een plek en betekenis krijgen.
  • Concentratie- aandacht en werkgeheugenproblemen:  gewerkt wordt o.a. met de COGMED training
  • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ADHD bij kinderen en volwassenen:  gewerkt wordt met CGT, psycho-educatie, gezinsbehandeling en mindfullness.
  • Eetproblematiek: gewerkt wordt aan de hand van CGT protocol en er is veelal samenwerking met een diëtiste en fysiotherapeut.
  • Uiteenlopende problematiek bij kinderen en jongeren: gewerkt wordt met CGT, non verbale therapie, EMDR, mindfullness en symbooldrama
  • Chronische problematiek: er wordt onder meer gewerkt met terugvalpreventie plannen en ACT

↑ naar boven

Opleidingsplaats tot Gz-psycholoog

ZEGG heeft als een van de weinige eerstelijnspraktijken binnen Zeeland een erkenning voor twee opleidingsplaatsen voor de Gz-opleiding. Tot nu toe heeft ZEGG een vijftal Gz-psychologen opgeleid.

Er zijn goede contacten met het RINO. Het bieden van een opleidingsplaats zorgt ervoor dat ZEGG een frisse, jonge en dynamische groep blijft.

Er is voeding met de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en de nieuwe input binnen ZEGG zorgt ervoor dat we vernieuwend en initiatiefrijk blijven.

↑ naar boven